Hírek, rendezvények


Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával kapcsolatos TARTINFO-rendszert érintő kormányrendelet módosításai

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII.27.) Korm. rendelet értelmében a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 2017. január 1. napján hatályba lépett alábbi módosítás szerint a 32. §-sal egészül ki, amely hatással van a TARTINFO-rendszerbe való regisztrációs bejelentés szabályaira.

A Rendeletben a TARTINFO-rendszerbe történő regisztrációs bejelentés szabályai a 18. § (5) és (6) bekezdésben, 22. § (4) bekezdésben, 24. § (6) bekezdésben, valamint 25. § (4) bekezdésben változtak, melyeket 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Amennyiben ennek vállalása nem történt meg, úgy abban az esetben 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra a Rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tartalékállomány információs rendszerben történő regisztrációs tevékenységekkel kapcsolatos változások az alábbiakban kerülnek megfogalmazásra. 

A Rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében a regisztrációhoz szükséges TARTINFO azonosítókat a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a 7. számú melléklet szerinti regisztrációs bejelentő lap megküldésével igényelheti, melyet a személyügyi központnak elektronikus úton kell megküldeni legalább tizenöt munkanappal a TARTINFO-rendszer használatának megkezdése előtt. Amennyiben az érintett szerv az elektronikus kapcsolattartást a fentiek szerint nem vállalta, abban az esetben természetesen lehetőség van továbbra is postai úton történő regisztrációra is. A személyügyi központ a Rendelet 18.§ (6) bekezdése szerint szintén elektronikus úton küldi meg a közigazgatási szerv vezetőjének a TARTINFO azonosítókat a regisztrációs bejelentő lap megérkezésétől számított nyolc munkanapon belül, ha adottak a fenti feltételek. Ellenkező esetben a személyügyi központ postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg az azonosítókat.

A Rendelet 22. § (4) bekezdésében hasonlóan módosult, melynek értelmében a közigazgatási szerv vezetőjének adataiban keletkezett változás miatt az adatmódosítási kérelem (7. számú melléklet) elektronikus úton is eljuttatható személyügyi központba. Ez az eljárás a TARTINFO azonosítók személyügyi központ által történő vissza küldés esetében is. Természetesen itt is az a feltétel lép érvénybe, ami az előző esetekben, hogy amennyiben az elektronikus ügyintézés nem lehetséges az adott szervnél, úgy 2017. december 31-ig lehetőség van a, korábban hatályos rendelkezés alkalmazására.

A hivatásos állományúak tartalékállományba helyezésével kapcsolatos a Rendelet 24. § (6) bekezdésének módosítása, mely alapján a tartalékállományba helyezett hivatásos állományú köteles az adataiban történő változásokat öt munkanapon belül postai vagy elektronikus úton bejelenteni a személyügyi központ felé, illetve a 25. § (4) bekezdésben történő változás értelmében tartalékállományba helyezett hivatásos állományú a 12. számú melléklet szerinti tartalommal bármely okból törlés iránt postai vagy elektronikus úton kérelmet nyújthat be a személyügyi központhoz.

A kormányzati személyügyi központ bármely hivatásrendet érintő regisztrációt követően elsődlegesen elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a rendszer által generált hivatalos értesítéseket a közigazgatási szerv vezetőjének, ezért fontos, hogy a nyilvántartásban az adott közigazgatási szervhez kapcsolódó adatok (szerv pontos neve, címe, hivatali szervezet vezetőjének és ügyintézőinek e-mail címe, telefonszáma) naprakészek legyenek. Kérjük, hogy a közigazgatási szervek, és hivatalok vezetői végezzék el a fenti adatellenőrzést a TARTINFO-rendszerben.

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával kapcsolatban a TARTINFO Ügyfélszolgálat munkatársai a hatékony munkavégzés céljából bővebb felvilágosítást nyújtanak az Elérhetőség menüpontban található címeken/elérhetőségeken.

 

 

Továbbfejlesztések a Tartalékállomány Információs Rendszerében

Az ÁROP 2.2.17-2012-2013-001 azonosítószámú ”Új közszolgálati életpálya” elnevezésű projekt keretében 2015. évben továbbfejlesztésre kerültek a TARTINFO-rendszer egyes funkciói. A projekt eredményeinek bemutatására 2015. november 13-án a Belügyminisztérium által a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság munkatársainak közreműködésével szervezett rendezvényen került sor.

A rendezvény fő célja volt, hogy ismertesse azokat a fejlesztéseket, amelyek a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2014. szeptember 5-től hatályos jogszabályváltozás következtében szükségessé váltak annak érdekében, hogy a TARTINFO-rendszer megfeleljen a módosított jogszabályban leírt kiválasztási folyamatnak továbbá, hogy tájékoztatást adjon azokról az informatikai fejlesztésekről, amelyek a jelenleg is működő alkalmazások továbbfejlesztésére, illetve funkcióbővítésére irányultak. A rendezvény második felében a tartalékállomány információs rendszer használatának a gyakorlati bemutatására is sor került.

A 2015. évben végrehajtott tartalékállomány elektronikus nyilvántartó rendszerével összefüggő projektfejlesztéssel igazgatóságunk tovább tudja segíteni a szervezeteket az eredményes és hatékony humánerőforrás-gazdálkodás megvalósulásában.

                                   

 

 

MAR e-learning és TARTINFO Szakmai Nap

A KSZF Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatósága 2015. december 11-én, a KSZF Szegedi úti telephelyén megtartott Szakmai Napon mutatta be az ÁROP 2.2.17-2012-2013-001 azonosítószámú ”Új közszolgálati életpálya” elnevezésű projekt keretén belül az idei évben a szakterület által végrehajtott fejlesztéseket.  A rendezvényen 33 szervezet 70 fő humánpolitikai szakembere vett részt a minisztériumok, központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok részéről.

A szakmai nap fő célja volt, hogy ismertesse a továbbfejlesztett TARTINFO-rendszer új elemeit, valamint a munkakör-elemzés elméletének és gyakorlatának elsajátítását segítő e-learning felületet. A meghívottakat dr. Bognár László köszöntötte a Belügyminisztérium részéről és megnyitó beszédében – az eddig elért eredményeket ismertetve – kiemelte az új rendvédelmi életpályát bevezető új Hszt. idei hatályba lépését, valamint a következő év jelentős feladataként fogalmazta meg a civil közigazgatás új életpályájának bevezetését.

A TARTINFO-rendszer 2015. évi fejlesztési eredményei révén igazgatóságunk tovább tudja segíteni a szervezetek tartalékállományba helyezett tisztviselőinek elhelyezkedését, ezen keresztül pedig a hivatásrendek közötti mobilitást. A munkakör-elemzés e-learning felülete a közszolgálati továbbképzés keretén belül választható minősített képzések sorát gazdagítva, hozzájárul a közigazgatás humán folyamatainak további eredményes támogatásához.    

                                       

 

A tartalékállománnyal kapcsolatos korábbi cikkek, videók az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg:

Módosult a Nyilvántartási rendelet (cikk)

Tartalékállomány Információs Rendszer fejlesztési eredményeinek bemutatása (cikk)

Fejlesztések a Tartalékállomány Információs Rendszerében (cikk) 

Együttműködés a honvédelmi tárca és a MÁV-csoport között (cikk - forrás: honvédelem.hu)

A rendszerből kivált katonák  elhelyezkedését segítik (cikk - forrás: honvédelem.hu)

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával kapcsolatos TARTINFO-rendszert érintő kormányrendelet módosításai (cikk)