Üres álláshelyek bejelentése


 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 73. § (3) bekezdése alapján „a hivatali szervezet vezetője – a Kormány által meghatározott módon – bejelenti az üres álláshelyet”. Az üres álláshelyek bejelentésének részletszabályairól a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A közigazgatási szervnél megüresedő közszolgálati tisztviselői álláshelyeket a TARTINFO-rendszerben kell bejelentenie a hivatali szervezet vezetőjének vagy az általa a TARTINFO-rendszer kezelésére kijelölt ügyintézőknek.

A Rendelet alapján üres álláshelynek minősül: „a közigazgatási szervnél betöltetlen közszolgálati tisztviselői állás, amelynek betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója megteszi a szükséges intézkedéseket – így különösen meghívásos vagy pályázati eljárást kezdeményez, valamint a tartalékállományba helyezettek között keresést kér –, ugyanakkor nem tekinthető üres álláshelynek a Kttv. alapján munkavégzési kötelezettsége alól mentesített közszolgálati tisztviselők álláshelye”. Azaz, azokat a köz- és kormánytisztviselői álláshelyeket kell bejelenteni a TARTINFO-rendszerbe, amelyeket a közigazgatási szerv ténylegesen be is kíván tölteni. (Így például a létszámstop miatt betöltetlen álláshelyeket nem kell rögzíteni a TARTINFO-rendszerben.) A megüresedett álláshelyeket be kell jelenteni, illetve a betöltésüktől számított 8 napon belül törölni kell a rendszerből (Rendelet 23. §).

Fontos kiemelni, hogy nem statisztikai célú adatgyűjtésről van szó. A bejelentett álláshelyre ugyanis a tartalékállományt kezelő személyügyi központ ajánlati listát állít össze a TARTINFO-rendszerben szereplő, tartalékállományba helyezett személyek közül, és a listát megküldi az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szervnek.

A folyamatok gyors és hatékony lebonyolítása miatt lényeges, hogy az informatikai rendszerben szereplő adatok (szerv adatai, vezető és ügyintézők email-címe, telefonszáma) naprakészek legyenek, mivel a személyügyi központ elektronikus úton küldi meg a hivatalos értesítéseket a közigazgatási szerveknek. Egyes adatok módosítását a hivatali szerv vezetője tudja elvégezni a rendszerbe belépve, más adatokat (pl. a hivatali szerv vezetőjének személyére vonatkozó adatokat) viszont a regisztrációs bejelentő lap megküldésével módosíthatja le. Ha a közigazgatási szerv nem rendelkezik belépési azonosítókkal, akkor a hivatali szervezet vezetőjének a Rendelet 7. melléklete szerinti adatokkal kitöltött regisztrációs bejelentő lapon kell postai úton a regisztrációt kezdeményeznie.

Fontos kiemelni, hogy a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetőségek kibővítése és a közszolgálati életpályák összehangolása érdekében az elmúlt két évben jelentősen megújult a tartalékállomány rendszere is. A közszolgálati tisztviselőkön kívül 2012. szeptember 1-jétől a hivatásos és katonai szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre került a nyilvántartás. Az új szabályozás elősegíti a különböző közszolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot. A Kttv. 41. §-a alapján a tartalékállomány útján kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyt létesíthetnek a hivatásos és katonai szolgálati jogviszonyban lévők „a munkakör betöltéséhez előírt képesítési feltétel hiányában is, ha a képesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó kinevezésükkel egyidejűleg megkezdik és vállalják, hogy azokat két éven belül befejezik”. A Kttv. 41/A. §-a ezen fenti lehetőségen túlmenően kötelezően előírja kizárólag a kormánytisztviselőt foglalkoztató államigazgatási szervek részére, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére irányuló kiválasztási eljárást megelőzően vizsgálják meg, hogy a munkakör felajánlható-e a közszolgálati tartalékállományba helyezett hivatásos katonák egy bizonyos körének, akiket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) pontja alapján helyeztek rendelkezési állományba. Míg tehát a Kttv. 41/A. § alapján kötelező a meghatározott személyi kör továbbfoglalkoztatása – akár a képesítési előírásoknak való megfelelés nélkül is –, addig a Kttv. 41. § esetében ennek csupán a lehetősége áll fenn, ha azzal mind a munkáltató, mind az érintett egyetért.

A fegyveres szervek hivatásos állományára és a Magyar Honvédség hivatásos katonai álláshelyeire az üres álláshelyek bejelentése nem vonatkozik, de ezen szervek is kérhetnek keresést a tartalékállományba helyezettek között, ha szervezetükben – nem közszolgálati tisztviselői – üres álláshely betöltését tervezik [Rendelet 24. § (1) bekezdés, illetve 26/A. § (1) bekezdés].

Az üres álláshelyek bejelentésének folyamatát módszertani és informatikai szempontok szerint bemutató részletes leírás a honlapról letölthető Felhasználói kézikönyvben vagy a TARTINFO Súgójában is megtalálható.