Hivatásos állományúak tartalékállományban tartása


A hivatásos állomány tagját – kérelmére – a kötelező tartalékállomány lejártakor a szolgálati viszony megszűnését követően is tartalékállományban kell tartani a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha

  • a felmentésére egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került sor,
  • a „kötelező” tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél, más fegyveres vagy egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és
  • a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idővel.

A tartalékállományban tartás idejére ún. ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult a volt hivatásos állományú, melynek összege a felmentését megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek felel meg. A tartalékállományban tartás időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít, a tartalékállományban tartott biztosítási jogviszonyban áll. Az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását meg kell szüntetni, és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot vissza kell téríteni, ha a tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének vagy a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsul.

A  tartalékállomány és a tartalékállományban tartás ideje alatt a hivatásos állományú köteles együttműködni a tartalékállomány kezelését végző szervvel (Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály), valamint a fegyveres szerv országos parancsnokságával.

Az együttműködés körébe tartozik

  • a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás,
  • megjelenés

az állásközvetítő egyeztetésen,

felvételi beszélgetésen, valamint

foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,

  • az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen történő részvétel,
  • a felajánlott - végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő - állás elfogadása.

Nem minősül az együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományba helyezett nem fogadja el a részére felajánlott állást.