A közszolgálati tisztviselők tartalékállománya


A köz- és kormánytisztviselők tartalékállományba helyezésének szabályai lényegében nem változtak 2012. szeptember 1-jétől. A közszolgálati tisztviselők tartalékállományba helyezéséről a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 73. §-a rendelkezik, a részletszabályokat a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. A közszolgálati tisztviselőket a következő esetekben kell a felmentési idejükre tartalékállományba helyezni:

 • az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a közigazgatási szerv vezetője döntése alapján a szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a közszolgálati tisztviselő munkaköre megszűnik;
 • megszűnt a közigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztatták;
 • átszervezés következtében munkaköre megszűnik;
 • munkavégzése nem megfelelő;
 • egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan;
 • a kinevezés egyoldalú módosítása esetén (a munkavégzés helyének kizárólag a településen belül megváltoztatása, illetve a munkaköri feladatok módosítása miatt), amennyiben a közszolgálati tisztviselő azt kérelmezi;
 • a közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik.

Fontos kiemelni, hogy a tartalékállomány nem alkalmazható:

 • szakmai vezetőre (közigazgatási és helyettes államtitkár),
 • vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati tisztviselőre,
 • politikai tanácsadóra, politikai főtanácsadóra,
 • önkormányzati tanácsadóra, önkormányzati főtanácsadóra,
 • jegyzőre (ideértve a jegyzőt, körjegyzőt, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjét, aljegyzőt, főjegyzőt és körzetközponti jegyzőt),
 • kormányzati és közszolgálati ügykezelőre.

A tartalékállományba helyezésre nincs hatással az, hogy határozatlan vagy határozott időre kinevezett tisztviselő az érintett személy. Határozott időre szóló kinevezés esetén viszont a szolgálati jogviszony megszűnésével a tisztviselő tartalékállományba helyezése is megszűnik.

A tartalékállományba helyezéséről a felmentésre vonatkozó munkáltatói intézkedésben kell rendelkezni. Ha a tisztviselőt kérésére a tartalékállományból törlik, a reá irányadó végkielégítés felére jogosult a jogviszonya megszűnésekor, kivéve, ha új munkaviszony létesítése miatt kéri a törlését.

A végkielégítés felére jogosult az a közszolgálati tisztviselő, aki tartalékállományba helyezésének időtartama alatt alapos indok nélkül utasítja vissza a részére felajánlott állást. A Kttv. erre az esetre vonatkozóan meghatározza azokat a szempontokat is, amelyeket a munkáltatónak figyelembe kell vennie annak eldöntésénél, hogy az érintett alapos indokkal utasítja-e vissza a számára felajánlott másik munkakört. Ennek alapján nem alkalmazható a végkielégítés megfelezésére vonatkozó előírás a tisztviselővel szemben akkor, ha a felajánlott munkakörben az illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál. Ha a tisztviselő illetményét rendkívüli díjazási formában állapították meg (pl. személyi illetmény, címadományozás szerinti illetmény, főtanácsadói, tanácsadói munkakör szerinti díjazás) a tisztviselő besorolása szerinti illetményét kell figyelembe venni annak eldöntésénél, hogy a felajánlott illetmény összege eléri-e a korábbi illetmény 80%-át. Emellett nem alkalmazható a „felezős” szabály, ha a tisztviselőnek a korábbi kötelező heti munkaidejéhez képest rövidebb vagy hosszabb heti kötelező munkaidővel járó munkakört ajánlanak fel, vagy a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel, vagy az új munkahely és a lakóhely között – a tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő tisztviselő esetében a másfél órát meghaladja.

A tartalékállomány időtartama – igazodva a felmentési időhöz – két hónap. Nincs arra lehetőség, hogy a felek ennél rövidebb időben állapodjanak meg, vagy a felmentési idő munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakára ne vonatkozzon a tartalékállomány. A tisztviselő a tartalékállomány időtartama alatt bármikor indokolás nélkül kérheti a tartalékállományból való törlését, de így – fő szabály szerint – csak a reá irányadó végkielégítés felére lesz jogosult. A teljes végkielégítésre jogosult a kormánytisztviselő, ha törlési kérelmét munkaviszony létesítése miatt nyújtja be. Abban az esetben viszont, ha ezt az új jogviszonyt költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel létesíti, nem jogosult a végkielégítésre. A szolgálati jogviszony megszűnésével a tartalékállományba helyezés is megszűnik.

A tartalékállomány teljes időtartama alatt a tisztviselő elhelyezése a cél, előfordulhat azonban, hogy a rendelkezésre álló idő alatt egyetlen álláshelyet sem sikerül felajánlani az érintett tisztviselő részére. Ebben az esetben a tisztviselő szolgálati jogviszonya a felmentési idő utolsó napján megszűnik és a teljes végkielégítés összegére igényt tarthat.